Adwokat prawo pracy Łódź

Zmagasz się z kruczkami prawnymi związanymi z wykonywanym zawodem? Masz wątpliwości co do prawidłowości zasad panujących w miejscu pracy i nie czujesz się komfortowo w aktualnej sytuacji zawodowej? Nasza Kancelaria służy poradami w zakresie prawa pracy. Podpowiemy, w jaki sposób poradzić sobie ze sprawą dotyczącą niedotrzymania warunków formalnych zawartych w umowie i pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości natury prawnej, z jakimi mogą spotykać się na co dzień zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Prowadzone przez nas sprawy z zakresu prawa pracy obejmują najczęściej:

 • roszczenia związane z wypadkami przy pracy
 • przywrócenie do pracy,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę,
 • odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • odszkodowania za dyskryminację,
 • odszkodowania za mobbing,
 • odszkodowana za niewypłacenie pracownikowi odszkodowania wynikającego z zakazu konkurencji,
 • odszkodowania za złamanie zakazu konkurencji przez pracownika,
 • odszkodowania za brak świadectwa pracy lub sprostowanie treści świadectwa pracy,
 • odszkodowania z tytułu niewypłacenia wynagrodzenie za nadgodziny,
 • odszkodowania z tytułu niedokonania zwrotu powierzonego mienia.

Jak pracuję

Indywidualne podejście do Klienta

Podejmując sprawę Klienta, gwarantuję kompleksowe podejście do problemu i sprawne odnalezienie optymalnego rozwiązania. Każdą rozpoczętą sprawą zajmuję się od początku do samego końca.

Przejrzyste zasady współpracy

Już podczas pierwszego spotkania jestem gotów zaprezentować Klientowi główne założenia potencjalnej strategii procesowej lub nawet jej kilku alternatywnych wersji. Każdy krok postępowania konsultuję z Klientem.

Otwartość na Klienta

Jestem otwarty na wszelkie uwagi i sugestie. Zawsze chętnie spotykam się na konsultacje w celu przedyskutowania wszelkich wątpliwości i wspólnego odnalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Całodobowa dostępność

Jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferuję pomoc prawną o dowolnej porze dnia i nocy, a także odpowiadam na wszystkie telefony. Interes Klienta zawsze stawiam na pierwszym miejscu.

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa pracy?

Prawo Pracy - najczęściej zadawane pytania

Planujesz zadać nam kilka pytań z zakresu prawa pracy, ale nie wiesz, od czego powinieneś zacząć? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a być może rozwieją one Twoje wątpliwości. Nie trafiłeś na informacje, których najbardziej potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!

Tak, ale tylko w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę tylko z przyczyn uzasadnionych, natomiast pracownik ma prawo kwestionować je przed sądem pracy.

Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu zawartej z nim umowy o pracę, w którym zawarte jest pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dostarczonego wypowiedzenia.

W przypadku zwolnień grupowych objętym nimi pracownikom przysługuje odpowiednia odprawa. Jej ostateczna wysokość będzie zależała od stażu pracy, w żadnym wypadku nie może jednak przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy spowodowanego likwidacją stanowiska pracy, zasadność wypłacenia pracownikowi odprawy zależy od łącznej liczby zatrudnionych osób. Odprawa przysługuje pracownikowi jedynie w przypadku, gdy ta liczba przekracza 20.

Takie wypowiedzenie jest skuteczne, lecz dotknięte wadą prawną, która będzie podstawą do odwołania do sądu pracy. Prawo pracy, a konkretnie art. 30 § 4 k.p. wymaga, by w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony pojawiło się uzasadnienie wypowiedzenia. Pracownik może w sądzie pracy domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Prawo pracy jednoznacznie wskazuje (art. 63(1) § 2), że osoby dziedziczące po zmarłym uzyskują prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika. Warunkiem formalnym jest w tym przypadku jest legitymowanie się ważnym związkiem małżeńskim. Prawo wskazuje, iż nie jest wymagana wspólne zamieszkiwanie współmałżonków przed śmiercią, czy prowadzenie wspólnego gospodarstwa.

Kodeks pracy w art. 167 ze znaczkiem 1 wskazuje, iż pracownik jest zobowiązany do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracodawca udzieli takiego urlopu. Zgodnie z prawem pracy jest to uprawnienie pracodawcy niezależne o tego, kto złożył wypowiedzenie. Pracodawca może udzielić pracownikowi zarówno urlopu zaległego jak i nabytego w bieżącym roku.

Wymienia się trzy sytuacje, w przypadku których pracodawca ma prawo wręczyć swojemu pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne. Należą do nich utrata uprawnień zawodowych, skazanie pracownika prawomocnym wyrokiem sądu (w przypadku stanowisk wymagających niekaralności) oraz, najczęściej występujące, ciężkie naruszenie obowiązków służbowych.

Pracownik, względem którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie nie niższe od minimalnego wynagrodzenia – w ustaleniu jego wysokości często pomaga adwokat Prawo pracy mówi, że jeżeli naruszenie zakazu dyskryminacji dotknęło szerszej grupy pracowników, każdy z nich może dochodzić od pracodawcy odszkodowania.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Wynosi on 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach przypadających w nocy, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę czy w święto lub 50% za pracę w godzinach przypadających w każdym innym dniu.

Odprawa dla zwalnianego pracownika może zostać wypłacona jedynie sytuacji, w której miało miejsce rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn całkowicie niezależnych od pracownika. W praktyce może to oznaczać zarówno wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, jak i porozumienie stron z przyczyn niedotyczących pracownika.

Przepisy prawa pracy nie regulują tej kwestii. Jest ona natomiast zapisana w Ustawie o ochronie zdrowia. Zgodnie z ustawa pracodawca może, lecz nie musi wydzielić miejsce pracy, w którym można palić tytoń.

Nie. Zgodnie z prawem pracy umowa zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy na rzecz danego, wymienionego w umowie podmiotu. Od tej zasady występuje jeden wyjątek, którym są agencje pracy tymczasowej. Z założenia zatrudniają pracowników tymczasowych u siebie i delegują ich do określonego pracodawcy.

Zgodnie z prawem świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu, w którym następuje rozwiązanie umowy lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jednocześnie prawo dopuszcza wydanie świadectwa pracy nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

Prawo pracy na naszym blogu

Art 278 kk – co warto wiedzieć o kradzieży w polskim prawie karnym?

Kradzież to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce, na co jasno wskazują statystyki publikowane przez Komendę Główną Policji. Ustawodawca stypizował je w art 278 kk Co warto wiedzieć o kradzieży i jakie kary grożą za jej popełnienie?

Molestowanie w pracy – co warto wiedzieć?

Według danych opublikowanych w 2021 roku przez Centrum Badań Opinii Społecznych co czwarty Polak dostrzegał molestowanie seksualne w pracy. Co więcej, aż 87% kobiet przyznało si, że spotkało je molestowanie w miejscu pracy.

Likwidacja stanowiska pracy – jakie są Twoje prawa?

Likwidacja stanowiska w zakładzie pracy to jeden ze sposobów na zakończenie współpracy z pracownikiem. Wielu pracodawcom wydaje się, że w zakresie likwidacji stanowiska mają pełną dowolność,