Adwokat prawo pracy Łódź

Zmagasz się z kruczkami prawnymi związanymi z wykonywanym zawodem? Masz wątpliwości co do prawidłowości zasad panujących w miejscu pracy i nie czujesz się komfortowo w aktualnej sytuacji zawodowej? Nasza Kancelaria służy poradami w zakresie prawa pracy. Podpowiemy, w jaki sposób poradzić sobie ze sprawą dotyczącą niedotrzymania warunków formalnych zawartych w umowie i pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości natury prawnej, z jakimi mogą spotykać się na co dzień zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Jak pracuję

Indywidualne podejście do Klienta

Podejmując sprawę Klienta, gwarantuję kompleksowe podejście do problemu i sprawne odnalezienie optymalnego rozwiązania. Każdą rozpoczętą sprawą zajmuję się od początku do samego końca.

Przejrzyste zasady współpracy

Już podczas pierwszego spotkania jestem gotów zaprezentować Klientowi główne założenia potencjalnej strategii procesowej lub nawet jej kilku alternatywnych wersji. Każdy krok postępowania konsultuję z Klientem.

Otwartość na Klienta

Jestem otwarty na wszelkie uwagi i sugestie. Zawsze chętnie spotykam się na konsultacje w celu przedyskutowania wszelkich wątpliwości i wspólnego odnalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Całodobowa dostępność

Jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferuję pomoc prawną o dowolnej porze dnia i nocy, a także odpowiadam na wszystkie telefony. Interes Klienta zawsze stawiam na pierwszym miejscu.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

FAQ

Planujesz zadać nam kilka pytań z zakresu prawa pracy, ale nie wiesz, od czego powinieneś zacząć? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a być może rozwieją one Twoje wątpliwości. Nie trafiłeś na informacje, których najbardziej potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!

Tak, ale tylko w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę tylko z przyczyn uzasadnionych, natomiast pracownik ma prawo kwestionować je przed sądem pracy.

Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu zawartej z nim umowy o pracę, w którym zawarte jest pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dostarczonego wypowiedzenia.

W przypadku zwolnień grupowych objętym nimi pracownikom przysługuje odpowiednia odprawa. Jej ostateczna wysokość będzie zależała od stażu pracy, w żadnym wypadku nie może jednak przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy spowodowanego likwidacją stanowiska pracy, zasadność wypłacenia pracownikowi odprawy zależy od łącznej liczby zatrudnionych osób. Odprawa przysługuje pracownikowi jedynie w przypadku, gdy ta liczba przekracza 20.

Wymienia się trzy sytuacje, w przypadku których pracodawca ma prawo wręczyć swojemu pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne. Należą do nich utrata uprawnień zawodowych, skazanie pracownika prawomocnym wyrokiem sądu (w przypadku stanowisk wymagających niekaralności) oraz, najczęściej występujące, ciężkie naruszenie obowiązków służbowych.

Pracownik, względem którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie nie niższe od minimalnego wynagrodzenia – w ustaleniu jego wysokości często pomaga adwokat Prawo pracy mówi, że jeżeli naruszenie zakazu dyskryminacji dotknęło szerszej grupy pracowników, każdy z nich może dochodzić od pracodawcy odszkodowania.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Wynosi on 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach przypadających w nocy, w niedziele i święta oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę czy w święto lub 50% za pracę w godzinach przypadających w każdym innym dniu.

Odprawa dla zwalnianego pracownika może zostać wypłacona jedynie sytuacji, w której miało miejsce rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn całkowicie niezależnych od pracownika. W praktyce może to oznaczać zarówno wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, jak i porozumienie stron z przyczyn niedotyczących pracownika.

Na blogu

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – art 87 kp

Jednym z najważniejszych celów, jakie mają spełniać przepisy kodeksu pracy, jest zapewnienie ochrony prawnej wynagrodzenia za pracę. Prawo pracownika do otrzymywania

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – art 36 kp

Celem istnienia wielu przepisów kodeksu pracy jest zapewnienie szczególnej ochrony prawnej trwałości stosunku pracy. Ochrona ta ma wielkie znaczenie

Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie dyscyplinarne – możliwe rozstrzygnięcia sądu pracy

Konieczność zapewnienia ochrony trwałości stosunku pracy na gruncie przepisów systemu prawa pracy wymaga, by możliwość rozwiązywania umowy o pracę,